./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
Yang Qijie
อีเมล์
yangqijie@dru.ac.th
สาขา
ภาษาจีน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 580 คน