./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
WU ZHIBIN
โทรศัพท์
0851321801
อีเมล์
wu.zhi@dru.ac.th
สาขา
ภาษาจีน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

  รายการ URL
บทความ พัฒนาการสถานภาพจีนนิกายของศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศไทย
บทความ พัฒนาการสถานภาพจีนนิกายของศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศไทย
บทความ พัฒนาการของแนวคิด “เหอ” (ความกลมกลืน) ในประเทศจีน
บทความ พัฒนาการของแนวคิด “เหอ” (ความกลมกลืน) ในประเทศจีน
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 259 คน