วงศกร เพิ่มผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วงศกร เพิ่มผล
โทรศัพท์
 
อีเมล์
wongsakorn.p@dru.ac.th
สาขา
การจัดการชุมชน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ศาสนา พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท Buddhist Study M.A. Delhi, INDIA 2540
ปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2558
อื่นๆ เปรียญธรรม 9 ประโยค บาลีศึกษา แม่กองบาลีสนามหลวง 2535
  รายการ URL
หนังสือ พุทธศาสน์ศึกษา
หนังสือ พลังงานเบื้องต้น
หนังสือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
วิทยกร และบาลีศึกษา
จำนวนคนเข้าชม 447 คน