./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วงจันทร์ นุ่นคง
โทรศัพท์
 
อีเมล์
wongjun.n@dru.ac.th
สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. ม.เกษตรศาสตร์ 2550
ปริญญาตรี ส.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554
ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.ม. ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 2552
  รายการ URL
บทความ จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางจริยศาสตร์อิสลาม
บทความ ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
บทความ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนชอุ่มนิวัฒน์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย การศึกษาวัสดุปลูกจากกาบกล้วยและขี้เลื่อย
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 274 คน