./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์
อีเมล์
wiwat.j@dru.ac.th
สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ราชภัฏธนบุรี 2541
ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าธนบุรี 2546
  รายการ URL
หนังสือ ระบบฐานข้อมูล
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 953 คน