./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วิสูตร จำเนียร
อีเมล์
wisoot.j@dru.ac.th
สาขา
กลุ่มศึกษาทั่วไปครุศาสตร์
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 221 คน