วิฆนาย ดีสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วิฆนาย ดีสุวรรณ
โทรศัพท์
 
อีเมล์
wikhanay.d@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2550
ปริญญาตรี ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2543
  รายการ URL
บทความ ข้าว:ตำนานที่มาและความเชื่อ
วิจัย การเจริญอานาปาณสติที่มีผลสัมฤทธิ์แห่งการปฏิบัติธรรมอันนำความยั่งยืนสู่มหาชน
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 114 คน