วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร
โทรศัพท์
 
อีเมล์
wichian.t@dru.ac.th
สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549
ปริญญาตรี ศิลปศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2533
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 94 คน