./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วิชัย สีแก้ว
โทรศัพท์
0819480301
อีเมล์
wichai.s@dru.ac.th
สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏธนบุรี 2539
ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 573 คน