วีรชัย อำพรไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วีรชัย อำพรไพบูลย์
โทรศัพท์
0814472555
อีเมล์
weerachai.u@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536
ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
  รายการ URL
บทความ การวิเคราะห์ระบบตัวอักษรเบรลล์ไทย
บทความ ระบบอักษรเบรลล์อังกฤษพื้นฐาน
บทความ พูดผิดจริงหรือเปล่า
บทความ Go หรือ Come คำไหนดีนะ
บทความ บนเส้นทางแห่งชีวิต
บทความ Labor Omnia Vincit (ความอุตสาหะนำมาซึ่งความสำเร็จ)
วิจัย การพัฒนาระบบการถ่ายถอดอักษรสำหรับตัวบทเบรลล์ไทยปนอังกฤษเป็นอักษรไทยและอังกฤษปกติโดยใช้วิธีแบบผสม
วิจัย รหัสยภาษาในกลุ่มคนตาบอดไทย (Secret Language of The Thai Blind)
หนังสือ คู่มือตัวย่อเบรลล์อังกฤษทางลัด
ตำรา คู่มือตัวย่อเบรลล์อังกฤษทางลัด
รายการฝึกอบรม
เทคนิคการพิชิตตำแหน่งทางวิชาการและเขียนผลงานวิชาการ
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ข้อมูลวิทยากร
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น : 27 กุมภาพันธ์ 2562
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ DRU TEST : 19 มกราคม 2562
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์
การวิเคราะห์ระบบอักษรเบรลล์ไทย
จำนวนคนเข้าชม 878 คน