วีรชัย อำพรไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วีรชัย อำพรไพบูลย์
โทรศัพท์
0814472555
อีเมล์
weerachai.u@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536
ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
  รายการ URL
บทความ การวิเคราะห์ระบบตัวอักษรเบรลล์ไทย
บทความ ระบบอักษรเบรลล์อังกฤษพื้นฐาน
บทความ การพัฒนาเทคนิคดอทบลอทเพื่อตรวจสอบไวเทลโลเจนินในปลากะพงขาว
วิจัย การพัฒนาระบบการถ่ายถอดอักษรสำหรับตัวบทเบรลล์ไทยปนอังกฤษเป็นอักษรไทยและอังกฤษปกติโดยใช้วิธีแบบผสม
วิจัย รหัสยภาษาในกลุ่มคนตาบอดไทย (Secret Language of The Thai Blind)
หนังสือ คู่มือตัวย่อเบรลล์อังกฤษทางลัด
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 196 คน