./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วาริด เจริญราษฎร์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
warid.c@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาไทย ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 543
ครู ป.ออ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 543
ครู ป.วิชาชีพ สถาบันการพลศึกษา 543
ปริญญาโท ภาษาไทย ศศ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 543
ปริญญาเอก ภาษาไทย ปร.ด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 543
  รายการ URL
วิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม ชุมชนมัสยิดฟัตฮุ้ลบารี เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หนังสือ ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา
หนังสือ ภาษากับภูมิปัญญาไทย
ตำรา การพูดและการฟังเพื่อสัมฤทธิผล
วิจัย การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในรายวิชาการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
วิจัย การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิจัย การศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถิ่นใต้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
บทความ การลากเข้าความ: กลวิธีในการนำคำบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย
หนังสือ ภาษาไทยธุรกิจ
รายการฝึกอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 1115 คน