./
 
image
 
:: ข้อมูลพนักงาน
ชื่อ - สกุล
วรรณวิสาข์ สุกปลั่ง
โทรศัพท์
-
อีเมล์
wanwisar.s@dru.ac.th
หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2542
  รายการ URL
วิจัย ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้การประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ปฏิบัติการ 3ป. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 258 คน