./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วรรณพร จิตรสังวรณ์
อีเมล์
wannaporn.j@dru.ac.th
สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏธนบุรี 2542
ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2548
  รายการ URL
บทความ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทความ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานแจ้งซ่อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทความ การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากสวน
บทความ การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับสมรรถภาพของนักวิเคราะห์และ ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
วิจัย การติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2555 - 2556
วิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รายการฝึกอบรม
หลักสูตรการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน(Visual Reality : VR)
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่2/2562
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน : การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและไม่ให้เกิด Plagiarism และ การเขียน Potocal เพื่อขอยื่นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับวิจัย”
หลักสูตร "ลิขสิทธิ์และจริยธรรมทางวิชาการเพื่อคุณภาพงานวิชาการ มรธ."
หลักสูตร "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564"
การฝึกอบรมด้วยระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ(Recognition of Existing Skills and Knowledge Examinar : RESK Examinar)
ข้อมูลวิทยากร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร (ชั้นพื้นฐาน) วันที่ 12 และ 19 ก.พ. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมเพื่องานนำเสนอ (ชั้นสูง) วันที่ 22 ก.พ. 2563
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
Digital Literacy Certification (IC3 GS5 Spark)
Microsoft Office Specialist (Word 2013)
ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาวิชาการบริหารโครงการ(Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากร Local Trainer ในโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ผ่านการสอบสมรรถนะบุคคลทางวิชาชีพ อบรมเป็นเจ้าหน้าที่สอบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน): TPQI)
ผ่านการสอบสมรรถนะบุคคลทางวิชาชีพ อบรมเป็นเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ(Recognition of Existing Skills and Knowledge Examinar : RESK Examinar) (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน): TPQI)
จำนวนคนเข้าชม 1315 คน