./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร
โทรศัพท์
 
อีเมล์
vyapote.s@dru.ac.th
สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 12 คน