วิลาสินี เขมะปัญญา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วิลาสินี เขมะปัญญา
โทรศัพท์
 
อีเมล์
vilasinee.k@dru.ac.th
สาขา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 99 คน