./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วิจิตร กิณเรศ
โทรศัพท์
 
อีเมล์
vijit.k@dru.ac.th
สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 85 คน