วิชุดา พรายยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วิชุดา พรายยงค์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
vichuda.p@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาไทย ค.บ. สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2545
ปริญญาโท การสอนภาษาไทย กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2550
ปริญญาเอก ภาษาไทย ปร.ด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 554 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri promosyon beylikdüzü escort bahçeşehir escort avcılar escort avcılar escort Kayaşehir escort ataköy escort escort escort bayan