./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วัชรพล ยงวณิชย์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
vatcharapon.y@dru.ac.th
สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี การปกครอง รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 2552
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2554
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 117 คน