ธัชกร ภัทรพันปี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ธัชกร ภัทรพันปี
โทรศัพท์
081-6855172
อีเมล์
tom.lift.p@dru.ac.th
สาขา
บริหารธุรกิจ
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท MBA การจัดการทั่วไป บริหารมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2552
  รายการ URL
บทความ บทความวิจัย การยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนของ ผู้ประกอบอาชีพสามล้อถีบในจังหวัดสมุทรปราการ.
บทความ บทความ ความเข้าใจคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย ประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการใหม่ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแต่ธุรกิจตามแนวพระราชดำริ ปี 2556
วิจัย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)ประจำปีงบประมาณ 2558. ระยะเวลาทำการวิจัย ๑ ปี
วิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจการเพาะเห็ด ในพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ
วิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย แนวทางการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนของผู้ประกอบอาชีพสามล้อถีบในจังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หนังสือ จริยธรรมทางธุรกิจ
หนังสือ การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล
ตำรา จริยธรรมทางธุรกิจ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 75 คน