./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ธเนศ เกตุทอง
โทรศัพท์
 
อีเมล์
thanet.k@dru.ac.th
สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วศ.ด.) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2560
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2553
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2549
อื่นๆ ช่างไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 2536
  รายการ URL
หนังสือ เทคโนโลยีสมาร์ทกริดกับสมองกลฝังตัว
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 879 คน