./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ธีรวุฒิ แสวงบุญ
โทรศัพท์
063-265-4498
อีเมล์
teerawut.s@dru.ac.th
สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ระบบควบคุม วศ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548
ปริญญาโท ระบบควบคุม วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2555
  รายการ URL
บทความ Smith Compensator for Time-Delay Distributed-Controlled Systems Using Pole Placement
วิจัย การพัฒนาระบบเครื่องมือวัดระดับน้ำในบ่อเลี้ยงปลาสลิดเพื่อพื้นที่อำเภอบางพลี
รายการฝึกอบรม
ระบบอาณัติสัญญาณและการบริหารจัดการการเดินรถไฟจริงและเจาะลึกเทคโนโลยีการเรียนการสอนระบบขนส่งทางรางของประเทศจีน
Certificate: Basic concepts in measuring technology
ข้อมูลวิทยากร
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจวัดและการควบคุมในกระบวนการผลิต ในส่วนของความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ตรวจวัด (Field Instrument) โดย บริษัท Yokogawa (Thailand) Ltd.
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 1091 คน