ธัญพร ศรีดอกไม้ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ธัญพร ศรีดอกไม้
โทรศัพท์
0969514197
อีเมล์
tanyaporn.s@dru.ac.th
สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2546
ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2548
ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558
  รายการ URL
บทความ The Homomorphic Subtraction and Division Property of Paillier Cryptosystem
บทความ การควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของ องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุโขทัย
วิจัย The Homomorphic Property of Paillier Cryptosystem. In International Symposium on Multimedia and Communication
วิจัย The homomorphic other property of Paillier cryptosystem
วิจัย Transformation Polynomial Secret Sharing
วิจัย ACDD for Protecting Information leakage
ตำรา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System) ปรับปรุงครั้งที่ 1
ตำรา กระบวนการทางธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ
ตำรา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System)
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 164 คน