Main ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา
โทรศัพท์
0816251384
อีเมล์
tanarat.p@dru.ac.th
สาขา
นิติศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มคอ ประจำปี 2562
รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ3 มคอ5
2562202 เอกเทศสัญญา 2
2563110 กฎหมายลักษณะมรดก
3402103 กฎหมายธุรกิจ
รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ3 มคอ5
2562104 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
2562201 เอกเทศสัญญา 1
2563109 กฎหมายลักษณะครอบครัว
มคอ ประจำปี 2561
รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ3 มคอ5
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
2562201 เอกเทศสัญญา 1
2563109 กฎหมายลักษณะครอบครัว

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2533
  รายการ URL
ตำรา คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ตำรา กฎหมายธุรกิจ
 
จำนวนคนเข้าชม 2 คน