./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ทัดจันทร์ เกตุสิงห์สร้อย
โทรศัพท์
 
อีเมล์
tadchan.k@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 21 คน