ธัชกร วงษ์คำชัย คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ธัชกร วงษ์คำชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล์
tachakorn.w@dru.ac.th
สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

อื่นๆ คอมพิวเตอร์ อนุปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2543
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2545
ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2548
2557
  รายการ URL
หนังสือ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมกรณีศึกษา)
บทความ การหาตัวแบบมาตรฐานของระบบคลังข้อสอบวัดความรู้และมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทความ คุณภาพของระบบคลังข้อสอบวัดความรู้และมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หนังสือ การพัฒนาเว็บไซต์แค็ตตาล็อกสินค้า (รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ)
บทความ ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทความ การออกแบบและพัฒนาระบบที่ปรึกษาแบบหลายช่องทาง
บทความ An Analysis of Higher Education Website Formats and Contents for Education Quality Assurance case studies of Rajabhat University
หนังสือ การใช้งาน CSS แบบมืออาชีพ
หนังสือ การโปรแกรมภาษา Ruby (Ruby Programming)
หนังสือ การใช้งาน AJAX และ PHP แบบมืออาชีพ
หนังสือ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น แบบ Agile ด้วย Rails และ Ruby
บทความ การวิเคราะห์และออกแบบระบบต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
บทความ การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทความ ธัชกร วงษ์คำชัย.(2562). ต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน.โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12
วิจัย ประเวศน์ วงษ์คำชัยและแอนนา พายุพัด (2551). การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย ธัชกร วงษ์คำชัย และฐัศแก้ว ศรีสด (2557).การพัฒนาระบบคลังข้อสอบวัดความรู้และมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย ชรรฐษณวรรธ ศักดิ์สิงห์ ฐัศแก้ว ศรีสด และประเวศน์ วงษ์คำชัย.(2552). ระบบสารสนเทศการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย ธัชกร วงษ์คำชัย และฐัศแก้ว ศรีสด. (2555). การออกแบบและพัฒนาระบบที่ปรึกษาแบบหลายช่องทาง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย ฐัศแก้ว ศรีสดและธัชกร วงษ์คำชัย (2558). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย แอนนา พายุพัด ฐัศแก้ว ศรีสดและธัชกร วงษ์คำชัย (2558). การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย ผศ.แอนนา พายุพัด และผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด (2560).การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี, ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย และผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด (2561).การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
2 หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 20 (FGP 20) 00-00-543 2,562
2 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 11-06-2562 2,562
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใจดิจิทัลและการวัดประเมินผลสมรรถนะทางด้านดิจิทัล โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 11-04-2562 2,562
4 การสื่อสารอย่างไรได้ทั้ง 29-05-2562 2,562
5 อบบรมสัมมนา เรื่อง ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพอุดมศึกษายุคใหม่ 27-05-2562 2,562
6 หลักการเขียนแบบคำบรรยายลักษณะงาน 00-00-543 2,561
7 การท่องเที่ยวกับการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าหายาก 00-00-543 2,561
8 การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง 00-00-543 2,561
9 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 10 00-00-543 2,561
10 การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้สอนระดับประเทศ(National Trainer :NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assesser : NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) 00-00-543 2,561
11 บริหารงานที่ยั่งยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา เพื่อการครองตน ครองงาน 00-00-543 2,560
12 การเขียนรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร มคอ.7 และ IQA 00-00-543 2,559
13 หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน 00-00-543 2,559
14 หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 00-00-543 2,559
15 การผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Learning 00-00-543 2,558
15 หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกาภาคกลางตอนล่าง-บน 00-00-543 2,558
16 การออกแบบข้อสอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 00-00-543 2,558
17 การพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน 00-00-543 2,558
18 อบรมแนวทางการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 00-00-543 2,557
19 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 00-00-543 2,557
20 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ 00-00-543 2,557
21 อบรมพัฒนาระบบ E-learning 00-00-543 2,556
22 Digital Literacy Training 00-00-543 2,017
23 Organisational Transformation: Private Sector Perspectives 00-00-543 2,017
24 Successful TOEFL ITP Preparation 00-00-543 2,017
25 Effective Presentation Technique in Academic Meeting 00-00-543 2,016
26 Creative design skills Social Presentation 00-00-543 2,016
27 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose 00-00-543 2,016
28 Training persuasion and motivation 00-00-543 2,016
29 Training : Time Management and Conflict Management 00-00-543 2,016
30 Technical Writing Literature in research 00-00-543 2,016
31 Qualitative Research 00-00-543 2,016
32 Design of Quantitative Research 00-00-543 2,016
33 Strategies for successfully completing doctoral research by Prof. Ron Adamss 00-00-543 2,016
2 Mind Set เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 28-11-2562 2,562
1 เตรียมทักษะและความพร้อมสำหรับผู้ตรวจประเมินระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (NECAST Surveyor) เบื้องต้น 21-01-2563 2,563
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
HTML, CSS, PHP, MySQL
การออกแบบและพัฒนเว็บไซต์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การจัดการฐานข้อมูล
Dreamwaver
การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
IC3 GS5 Spark
MTA: Introduction to Programming using HTML and CSS
MTA: HTML5 Application Development Fundamentals
จำนวนคนเข้าชม 364 คน