ธัชกร วงษ์คำชัย คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ธัชกร วงษ์คำชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล์
tachakorn.w@dru.ac.th
สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2545
ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2548
  รายการ URL
หนังสือ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมกรณีศึกษา)
บทความ การหาตัวแบบมาตรฐานของระบบคลังข้อสอบวัดความรู้และมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทความ คุณภาพของระบบคลังข้อสอบวัดความรู้และมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หนังสือ การพัฒนาเว็บไซต์แค็ตตาล็อกสินค้า (รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ)
บทความ ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทความ การออกแบบและพัฒนาระบบที่ปรึกษาแบบหลายช่องทาง
บทความ An Analysis of Higher Education Website Formats and Contents for Education Quality Assurance case studies of Rajabhat University
หนังสือ การใช้งาน CSS แบบมืออาชีพ
หนังสือ การโปรแกรมภาษา Ruby (Ruby Programming)
หนังสือ การใช้งาน AJAX และ PHP แบบมืออาชีพ
หนังสือ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น แบบ Agile ด้วย Rails และ Ruby
บทความ การวิเคราะห์และออกแบบระบบต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
บทความ การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทความ ธัชกร วงษ์คำชัย.(2562). ต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน.โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12
วิจัย ประเวศน์ วงษ์คำชัยและแอนนา พายุพัด (2551). การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย ธัชกร วงษ์คำชัย และฐัศแก้ว ศรีสด (2557).การพัฒนาระบบคลังข้อสอบวัดความรู้และมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย ชรรฐษณวรรธ ศักดิ์สิงห์ ฐัศแก้ว ศรีสด และประเวศน์ วงษ์คำชัย.(2552). ระบบสารสนเทศการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย ธัชกร วงษ์คำชัย และฐัศแก้ว ศรีสด. (2555). การออกแบบและพัฒนาระบบที่ปรึกษาแบบหลายช่องทาง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย ฐัศแก้ว ศรีสดและธัชกร วงษ์คำชัย (2558). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย แอนนา พายุพัด ฐัศแก้ว ศรีสดและธัชกร วงษ์คำชัย (2558). การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย ผศ.แอนนา พายุพัด และผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด (2560).การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วิจัย พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี, ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย และผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด (2561).การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
รายการฝึกอบรม
หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 20 (FGP 20)
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใจดิจิทัลและการวัดประเมินผลสมรรถนะทางด้านดิจิทัล โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
การสื่อสารอย่างไรได้ทั้ง
อบบรมสัมมนา เรื่อง ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพอุดมศึกษายุคใหม่
หลักการเขียนแบบคำบรรยายลักษณะงาน
การท่องเที่ยวกับการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าหายาก
การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 10
การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้สอนระดับประเทศ(National Trainer :NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assesser : NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP)
บริหารงานที่ยั่งยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา เพื่อการครองตน ครองงาน
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร มคอ.7 และ IQA
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Learning
หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกาภาคกลางตอนล่าง-บน
การออกแบบข้อสอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อบรมแนวทางการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ
อบรมพัฒนาระบบ E-learning
Digital Literacy Training
Organisational Transformation: Private Sector Perspectives
Successful TOEFL ITP Preparation
Effective Presentation Technique in Academic Meeting
Creative design skills Social Presentation
Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose
Training persuasion and motivation
Training : Time Management and Conflict Management
Technical Writing Literature in research
Qualitative Research
Design of Quantitative Research
Strategies for successfully completing doctoral research by Prof. Ron Adamss
Mind Set เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เตรียมทักษะและความพร้อมสำหรับผู้ตรวจประเมินระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (NECAST Surveyor) เบื้องต้น
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและไม่ให้เกิด Plagiarism และ การเขียน Potocal เพื่อขอยื่นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับวิจัย”
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตร 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ระดับคณะ/สถาบัน
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
HTML, CSS, PHP, MySQL
การออกแบบและพัฒนเว็บไซต์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การจัดการฐานข้อมูล
Dreamwaver
การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
IC3 GS5 Spark
MTA: Introduction to Programming using HTML and CSS
MTA: HTML5 Application Development Fundamentals
จำนวนคนเข้าชม 818 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri promosyon beylikdüzü escort bahçeşehir escort avcılar escort avcılar escort Kayaşehir escort ataköy escort escort escort bayan