./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
สุธิดา ชาญวารินทร์
อีเมล์
sutida.c@dru.ac.th
สาขา
คณิตศาสตร์
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 763 คน