สุเทียม เครือวัลย์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
สุเทียม เครือวัลย์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
sutiam.k@dru.ac.th
สาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก Physical Chemistry วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559
ปริญญาโท Ionrganic Chemistry วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก Iorganic Chemistry Ph.D (candidtate) University of Houston, Texas, USA 2552
ปริญญาตรี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
  รายการ URL
วิจัย การตรวจสอบหาปริมาณอะไมโลสในผงกล้วยน้าว้า และผงกล้วยหอมอบแห้งที่ระยะต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับปริมาณอะไมโลส จากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวโพดด้วยเทคนิค เทียบความเข้มสีโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 97 คน