สุรีย์พร สลับสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
สุรีย์พร สลับสี
โทรศัพท์
0925215444
อีเมล์
sureeporn.s@dru.ac.th
สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยบูรพา 2555
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2557
ปริญญาเอก นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 543
  รายการ URL
วิจัย การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 351 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org http://www.tr9.org porno film