สุรีย์พร สลับสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
สุรีย์พร สลับสี
โทรศัพท์
0925215444
อีเมล์
sureeporn.s@dru.ac.th
สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยบูรพา 2555
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2557
ปริญญาเอก นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 543
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 97 คน