สุระพงษ์ สีหมอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
สุระพงษ์ สีหมอก
โทรศัพท์
0949795255
อีเมล์
suraphong.s@dru.ac.th
สาขา
การจัดการชุมชน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท การบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2556
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 247 คน