./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
สุดารัตน์ ปสันธนาทร
โทรศัพท์
 
อีเมล์
sudarat.p@dru.ac.th
สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 114 คน