สรณา อนุสรณ์ทรางกูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
สรณา อนุสรณ์ทรางกูร
โทรศัพท์
 
อีเมล์
sorana.a@dru.ac.th
สาขา
การจัดการชุมชน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท พัฒนาชนบทศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
ปริญญาโท ไทยศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2549
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา พุทธศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
อื่นๆ ป.วิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
  รายการ URL
วิจัย การพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (วิจัยร่วม)
วิจัย นโยบายส่งเสริมศาสนาในการพัฒนาสังคม (วิจัยร่วม)
วิจัย คู่มือกลยุทธ์การบริหารและจัดการศึกษา การเผยแผ่ศาสนธรรมของวัด : ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน (วิจัยร่วม)
วิจัย โครงการวิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษาวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (วิจัยร่วม)
วิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (วิจัยร่วม)
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
1 อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 15-11-2562 4,500
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
กลุ่่มชาติพันธุ์กับการพัฒนา
จิตอาสากับการพัฒนา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน
จำนวนคนเข้าชม 155 คน