Main ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
สรณา อนุสรณ์ทรางกูร
โทรศัพท์
 
อีเมล์
sorana.a@dru.ac.th
สาขา
การจัดการชุมชน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มคอ ประจำปี 2562
รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ3 มคอ5
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
2531105 การจัดการความรู้ชุมชน
2534117 การดูงานและสัมมนาการจัดการชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม
รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ3 มคอ5
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
2530206 ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2531101 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2532107 ผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
2534804 การฝึกปฏิบัติงานทางการจัดการชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคม
มคอ ประจำปี 2561
รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ3 มคอ5
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
2532110 การศึกษาชุมชนและกระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน
2534117 การดูงานและสัมมนาการจัดการชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม
รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ3 มคอ5
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
2530203 การจัดการชุมชนกับกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนพหุวัฒนธรรม
2532107 ผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
2534122 การปฏิบัติงานทางการจัดการชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท พัฒนาชนบทศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
ปริญญาโท ไทยศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2549
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
  รายการ URL
วิจัย การพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (วิจัยร่วม)
วิจัย นโยบายส่งเสริมศาสนาในการพัฒนาสังคม (วิจัยร่วม)
วิจัย คู่มือกลยุทธ์การบริหารและจัดการศึกษา การเผยแผ่ศาสนธรรมของวัด : ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน (วิจัยร่วม)
วิจัย โครงการวิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษาวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (วิจัยร่วม)
วิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (วิจัยร่วม)
 
จำนวนคนเข้าชม 17 คน