./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
สรณา อนุสรณ์ทรางกูร
โทรศัพท์
 
อีเมล์
sorana.a@dru.ac.th
สาขา
การจัดการชุมชน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท พัฒนาชนบทศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
ปริญญาโท ไทยศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2549
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา พุทธศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
อื่นๆ ป.วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
  รายการ URL
บทความ กุฎีจีน 253 ปี : นวัตกรรมชุมชนยุโรปกรุงศรีสู่ความเป็นไทยกรุงธนบุรีถึงกรุงเทพมหานคร
วิจัย การพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (วิจัยร่วม)
วิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (วิจัยร่วม)
วิจัย โครงการวิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษาวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (วิจัยร่วม)
วิจัย คู่มือกลยุทธ์การบริหารและจัดการศึกษา การเผยแผ่ศาสนธรรมของวัด : ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน (วิจัยร่วม)
วิจัย นโยบายส่งเสริมศาสนาในการพัฒนาสังคม (วิจัยร่วม)
รายการฝึกอบรม
อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2
หลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564
ข้อมูลวิทยากร
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบิดจากข้างใน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ต.บางกอบัว อ.พระประแดง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบิดจากข้างใน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการเพิ่มรายได้ จากทุนทางสังคมเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการเพิ่มรายได้ จากทุนทางสังคมเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาชุมชนเมืองสู่ชุมชนเมืองพอเพียงต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาชุมชนเมืองสู่ชุมชนเมืองพอเพียงต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
กลุ่่มชาติพันธุ์กับการพัฒนา
จิตอาสากับการพัฒนา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการพัฒนา
ภาวะผู้นำกับการพัฒนา
จำนวนคนเข้าชม 887 คน