./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร
โทรศัพท์
0892238877
อีเมล์
soawanee.p@dru.ac.th
สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. สถาบันราชภัฏธนบุรี 2543
ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.อ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2550
  รายการ URL
บทความ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
บทความ Warehouse Management System: A Case of Shin Co., Ltd.
วิจัย ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 413 คน