./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน
โทรศัพท์
 
อีเมล์
siriphen.k@dru.ac.th
สาขา
สังคมศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 120 คน