ศิริกุล บัวแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ศิริกุล บัวแก้ว
โทรศัพท์
0819072995
อีเมล์
sirikun.b@dru.ac.th
สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2543
อื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิต การวิจัยทางสังคม หลักสูตรประกาศนียบัตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
  รายการ URL
บทความ บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อวิเคราะห์การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
บทความ บทความวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการต่อการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่มีต่อผู้บริหารท้องถิ่น”
วิจัย วิจัย เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย วิจัยเรื่อง การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร เขตบางแค
วิจัย วิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อวิเคราะห์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุของหน่วยงานที่เป็นกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ
วิจัย วิจัยเรื่อง การวิจัยติดตามผลบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554-2555
วิจัย วิจัยเรื่อง การวิจัยติดตามผลบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555-2556
วิจัย วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการต่อการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่มีต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 88 คน