คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ เอกรัตน์
นามสกุล :: สุขะสุคนธ์
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
image
 
ชื่อ :: อาจารย์ พิมลนาฏ
นามสกุล :: วิธุรัติ
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ เสาวนีย์
นามสกุล :: ปรัชญาเกรียงไกร
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
image
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. อัครกิตติ์
นามสกุล :: ไชยธนกุลวัฒน์
สถานะ ::
 
 
image
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐที
นามสกุล :: ถึงสุข
สถานะ ::
 
 
image
 
ชื่อ :: อาจารย์ ธีรวุฒิ
นามสกุล :: แสวงบุญ
สถานะ ::
 
 
image
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย
นามสกุล :: สอนสนาม
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ
นามสกุล :: เกตุทอง
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย