คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. พัชนี
นามสกุล :: เดชประเสริฐ
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ วิลาสินี
นามสกุล :: ปานนิล
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. วิชชุดา
นามสกุล :: ประสาทแก้ว
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ สุปราณี
นามสกุล :: ห้อมา
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ วรรณพร
นามสกุล :: จิตรสังวรณ์
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ อมรรัตน์
นามสกุล :: ชัยกฤษฎาการ
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติยา
นามสกุล :: โต๊ะทอง
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดี
นามสกุล :: วิเชียรโหตุ
สถานะ :: อาจารย์ประจำ