./
 
image
 
:: ข้อมูลพนักงาน
ชื่อ - สกุล
สวีนา ศรีแสง
โทรศัพท์
-
อีเมล์
saweena.s@dru.ac.th
หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 180 คน