ศราวิน ชิณวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ศราวิน ชิณวงศ์
โทรศัพท์
0890225050
อีเมล์
Sarawin.c@dru.ac.th
สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์บัณฑิต รามคำแหง 2555
ปริญญาโท องค์การและการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2558
ปริญญาเอก กำลังศึกษา Development Management PhD in Development Administration (International Program) National Institute of Development Administration (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 543
  รายการ URL
บทความ แนวทางการจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.บางปลา จ.สมุทรปราการ
วิจัย แนวทางการจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วิจัย การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 382 คน