รสริน ดิษฐบรรจง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
รสริน ดิษฐบรรจง
โทรศัพท์
0982499751
อีเมล์
rodsarin.d@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
ปริญญาโท ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550
ปริญญาโท ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550
ปริญญาตรี ภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546
  รายการ URL
ตำรา การเขียน
วิจัย รายงานการประเมินหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทความ ภาษากับภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผู้หญิงในนวนิยายครอบครัวไทย: การศึกษากลวิธีทางอรรถศาสตร์Language and Representation of Violence against Women in Thai Family Novels: A Study of Semantic Strategies วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
หนังสือ หลักการอ่านการเขียนคำไทย
บทความ ภาษากับความรุนแรงต่อผู้หญิงในละครโทรทัศน์ไทย Language and Violence Against Women in Thai Drama นำเสนอและตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ ภาษากับอำนาจ จัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความ การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต้าลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิจัย การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน
บทความ การพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาจีน
วิจัย รายงานการประเมินหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย ภาพสะท้อนความรุนแรงต่อผู้สูงอายุที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย
บทความ คำใช้เรียกผู้สูงอายุที่สะท้อนความรุนแรงที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย
บทความ สำนวนไทยเกี่ยวกับหมา: ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์
บทความ สำนวนเกี่ยวกับไก่: ภาพสะท้อนคติความเชื่อและการดำเนินชีวิตของคนไทย
บทความ บ้านของชาวไตพ่าเก่ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย
บทความ วิวัฒนาการสำนวนไทยในศิลาจารึก
บทความ การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
บทความ บทความวิจัย เรื่อง คำใช้เรียกผู้สูงอายุที่สะท้อนความรุนแรงที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย
บทความ บทความวิจัย เรื่อง ภาพสะท้อนความรุนแรงในผู้สูงอายุที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
การออกเสียงภาษาไทย
การใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
มารยาทไทยและบุคลิกภาพในการทำงาน
การเขียนภาษาไทย
การพูดในที่สาธารณะและการพูดในฐานะพิธีกร
จำนวนคนเข้าชม 280 คน