รสริน ดิษฐบรรจง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
รสริน ดิษฐบรรจง
โทรศัพท์
0982499751
อีเมล์
rodsarin.d@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
ปริญญาโท ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550
ปริญญาโท ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550
ปริญญาตรี ภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546
  รายการ URL
ตำรา การเขียน
วิจัย รายงานการประเมินหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทความ ภาษากับภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผู้หญิงในนวนิยายครอบครัวไทย: การศึกษากลวิธีทางอรรถศาสตร์Language and Representation of Violence against Women in Thai Family Novels: A Study of Semantic Strategies วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
หนังสือ หลักการอ่านการเขียนคำไทย
บทความ ภาษากับความรุนแรงต่อผู้หญิงในละครโทรทัศน์ไทย Language and Violence Against Women in Thai Drama นำเสนอและตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ ภาษากับอำนาจ จัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความ การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต้าลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิจัย การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน
บทความ การพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาจีน
วิจัย รายงานการประเมินหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย ภาพสะท้อนความรุนแรงต่อผู้สูงอายุที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย
บทความ คำใช้เรียกผู้สูงอายุที่สะท้อนความรุนแรงที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย
บทความ สำนวนไทยเกี่ยวกับหมา: ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์
บทความ สำนวนเกี่ยวกับไก่: ภาพสะท้อนคติความเชื่อและการดำเนินชีวิตของคนไทย
บทความ บ้านของชาวไตพ่าเก่ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย
บทความ วิวัฒนาการสำนวนไทยในศิลาจารึก
บทความ การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
บทความ บทความวิจัย เรื่อง คำใช้เรียกผู้สูงอายุที่สะท้อนความรุนแรงที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย
บทความ บทความวิจัย เรื่อง ภาพสะท้อนความรุนแรงในผู้สูงอายุที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
1 ผ่านการอบรมตามเกณฑ์การประเมิน คปภ. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 รุ่นที่ 1 09-10-2562 0
2 อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ที่จัดอบรมระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 16-03-2563 0
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ 01-08-2562 0
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
48 การออกเสียงภาษาไทย 15-12-2562 0
49 การใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ 15-12-2562 0
50 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 15-12-2562 0
51 มารยาทไทยและบุคลิกภาพในการทำงาน 15-12-2562 0
52 การเขียนภาษาไทย 15-12-2562 0
53 การพูดในที่สาธารณะและการพูดในฐานะพิธีกร 15-12-2562 0
จำนวนคนเข้าชม 410 คน


http://www.zv1.org http://www.tr9.org/ yeni iş fikirleri ankara escort ankara escort ankara escort eskişehir escort eskişehir escort konya escort adana escort http://www.escortbayanlariz.net bahis siteleri bahis sitesi canlı bahis siteleri kaçak bahis siteleri popüler bahis siteleri supertotobet sportotobet süpertoto