./
 

รายข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2

2/2563
ชื่อ-นามสกุล สถานะ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลวิชาการ รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ3 มคอ5
อาจารย์วิชัย สีแก้ว อาจารย์ประจำ 4123009 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4123028 เอสคิวเอลชั้นสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือเดช ปิตุพงศ์ อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง อาจารย์ประจำ 4141101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
  4141401 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
  4141602 การจัดตกแต่งและปรับปรุงที่อยู่อาศัย
  4141701 เตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
  4141702 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
  4142701 ปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
  4142702 สหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ปัทมา เหล่านิพนธ์ อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.พัชนี เดชประเสริฐ อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี วิเชียรโหตุ อาจารย์ประจำ 0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
  4022620 เคมีวิเคราะห์สำหรับเทคโนโลยีการอาหาร
  4163302 วิศวกรรมอาหาร 2
อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช อาจารย์ประจำ 0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
  1552102 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2
  4124002 โครงงาน 2
  4124011 การเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ อาจารย์ประจำ 4123036 การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ
  4123039 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
อาจารย์ชาลี อินทรชัย อาจารย์ประจำ 4172204 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  4182302 ปฏิบัติอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  4184902 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว อาจารย์ประจำ 4173104 สถิติสำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์ อาจารย์ประจำ 4123004 การเขียนโปรแกรมแบบทำตามเหตุการณ์
  4123006 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนทื่
  4123066 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123067 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะ 1
  4124005 เตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด อาจารย์ประจำ 0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
  4091001 คณิตศาสตร์ดีสครีต
  4123038 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
  4124003 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ อาจารย์ประจำ 4173318 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
  4173322 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต อาจารย์ประจำ 4161501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
  4163101 จุลชีววิทยาทางอาหาร
  4163701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการอาหาร
  4163802 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ อาจารย์ประจำ 4123015 ดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์
อาจารย์พรทิพย์ ธนรติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน
  4021110 เคมีทั่วไปสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร
  4161501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
  4163202 หลักการวิเคราะห์อาหาร
อาจารย์พรทิพย์ สุขสองห้อง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่งโชค พนักงานมหาวิทยาลัย 4182307 ปฏิบัติระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
  4183301 ปฏิบัติโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
  4183413 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
อาจารย์เมธาวี อุตตสุรดี พนักงานมหาวิทยาลัย 0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
  6131212 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
อาจารย์วิลาสินี ปานนิล พนักงานมหาวิทยาลัย 4021115 เคมีประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
  4173102 เคมีสำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
  4064307 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  4113101 หลักสถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  4173102 เคมีสำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย์สุปราณี ห้อมา พนักงานมหาวิทยาลัย 0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
  4123010 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4123030 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4123038 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
  4124001 โครงงาน 1
อาจารย์วรรณพร จิตรสังวรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4123061 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 4011311 ฟิสิกส์เบื้องต้น
  4011605 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
  4064303 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
  4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยา โต๊ะทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
  4063303 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ หัตถ์สุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 4172202 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
  4173310 การเพิ่มผลผลิตและการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
  4173312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานอุตสาหกรรม
  4173323 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในอุตสาหกรรม
อาจารย์กนกวรรณ ทองเกียว พนักงานมหาวิทยาลัย 4141203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
  4141701 เตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
  4141702 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
  4142701 ปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
  4142702 สหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
  4143202 อาหารนานาชาติ
  4143205 อาหารนานาชาติ
อาจารย์ลักษณา รมยะสมิต พนักงานมหาวิทยาลัย 0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
  4123004 การเขียนโปรแกรมแบบทำตามเหตุการณ์
  4124002 โครงงาน 2
  4124011 การเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ภูกิจ คงเปี่ยม พนักงานมหาวิทยาลัย 4111001 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  4123009 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4123018 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4124011 การเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ประยุทธ นิสภกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 4181306 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
  4182305 ปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
  4183304 การส่องสว่างและการประยุกต์ใช้งาน
อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย 0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
  4123018 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา เกตุแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
  4063202 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม2
  4063401 สัมมนาสิ่งแวดล้อม
  4113101 หลักสถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ พนักงานมหาวิทยาลัย 4123005 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  4123007 การเขียนโปรแกรมเกม
  4123010 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4123028 เอสคิวเอลชั้นสูง
  4124001 โครงงาน 1
  4124011 การเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ศศิอาภา บุญคง พนักงานมหาวิทยาลัย 4141202 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
  4141701 เตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
  4141702 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
  4142207 ขนมไทย
  4142701 ปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
  4142702 สหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
  4144201 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส
อาจารย์ ดร.ไกรรัช เทศมี พนักงานมหาวิทยาลัย 4141301 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  4141401 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
อาจารย์บุษกร สุทธิประภา พนักงานมหาวิทยาลัย 4141102 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค
  4141701 เตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
  4141702 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
  4142701 ปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
  4142702 สหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
  4143201 ขนมอบและการตกแต่ง
  4144203 หลักการกำหนดอาหารเพื่อโภชนบำบัด
อาจารย์รัตนนุช จันทร์เพ็ญ พนักงานมหาวิทยาลัย 0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
  4022102 เคมี 2
  4064307 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
  4163403 มาตรฐานและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
  4163601 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร
  4164701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์วรวิทย์ ลีลาวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 4172201 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  4173303 ปฏิบัติการควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
  4173313 การวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
  4173314 ปฏิบัติการวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
  4174212 การฝีกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4172201 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  4173305 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
  4173306 ปฏิบัติการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
  4181104 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม
  4183303 การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า
อาจารย์รัชนัย ไข่แก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 0594005 การคิดและการตัดสินใจ
  4091001 คณิตศาสตร์ดีสครีต
  4123011 การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี
ว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ แสวงบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย 4013106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม2
  5104102 งานฝึกฝีมือพื้นฐาน
  5104103 กลศาสตร์วิศวกรรม
  6005143 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  6013109 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
  6013317 วงจรและอุปกรณ์ควบคุม
อาจารย์ธนากร เมียงอารมณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4173104 สถิติสำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  4173303 ปฏิบัติการควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
  4173313 การวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
  4173314 ปฏิบัติการวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
  4173320 การออกแบบและวางผังโรงงาน
อาจารย์ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 4141501 หลักศิลปะและการประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
  4141503 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้
  4141701 เตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
  4141702 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
  4142207 ขนมไทย
  4142701 ปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
  4142702 สหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
  4143501 การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ
  4144201 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส
อาจารย์ ดร.ภาวิณี อินนาค พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์วงจันทร์ นุ่นคง พนักงานมหาวิทยาลัย 0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
  4063205 การจัดการของเสียอันตราย
  4063210 เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  4172204 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
อาจารย์ณัฐกฤช อัสนี พนักงานมหาวิทยาลัย 4123016 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
  6170109 ฟิสิกส์พื้นฐาน
  6170112 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
อาจารย์เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร พนักงานมหาวิทยาลัย 0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
  4111001 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  4123005 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  4123030 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 5104104 วัสดุวิศวกรรม
  6001302 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
  6005143 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  6013307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
  6033315 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ถึงสุข พนักงานมหาวิทยาลัย 6005143 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  6013110 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศกรรม
  6013124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
  6013313 วิศวกรรมการส่องสว่าง
  6023203 วงจรดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย สอนสนาม พนักงานมหาวิทยาลัย 4013305 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
  6005143 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  6013314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
  6013316 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
  6114204 วิศวกรรมความปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ เกตุทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 6005141 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
  6005143 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  6033304 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  6052205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา พนักงานมหาวิทยาลัย 4182404 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
  4183309 การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า
อาจารย์ณภัทรกฤต จันทวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4123007 การเขียนโปรแกรมเกม
  4123020 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
  4123023 ปัญญาประดิษฐ์
อาจารย์ชาญฉจิต วรรณนุรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4172201 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  4172202 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
  4173308 ปฏิบัติการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  4173312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานอุตสาหกรรม
  4173323 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในอุตสาหกรรม
  4174212 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0594005 การคิดและการตัดสินใจ
  4111101 หลักสถิติ
อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด อาจารย์พิเศษ
อาจารย์สุดารัตน์ ปสันธนาทร อาจารย์พิเศษ 0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
  4123047 เทคโนโลยีการให้บริการบนเว็บ
อาจารย์วิรพงศ์ เนียรมงคล อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ ดร.สุนทร หลั่นเจริญ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พจนันต์ คล้ายสมบูรณ์ อาจารย์พิเศษ 0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
อาจารย์อัจฉรา กอบัวแก้ว อาจารย์พิเศษ
อาจารย์สุขวิรัตน์ นฤภัย อาจารย์พิเศษ
อาจารย์วีระพันธ์ เขมะนุเชษฐ์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ชาคริต ศรีนางแย้ม อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพณ สะอาดยวง อาจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร กิณเรศ อาจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์สถาพร เจริญศุภโชคกุล อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์อัญญารัตน์ ประสันใจ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์นิพัทธ์ มณีโชติ อาจารย์พิเศษ 4032602 จุลชีววิทยาในงานคหกรรมศาสตร์
อาจารย์จิรวัฒน์ อโศกวัฒนะ อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร เกตุสุขาวดี อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ขวัญชัย กังเจริญ อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถรัตน์ นาวิกาวตาร อาจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธ์ อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร อาจารย์พิเศษ
ร้อยตรีสมโภชน์ กุลธารารมณ์ อาจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง อาจารย์พิเศษ
1xbet 1xbet bahisno 1 bahsegel slot oyna ecopayz bedava bahis deneme bonusu iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor superbahis mobilbahis

beylikdüzü escort izmir escort casino siteleri avcılar escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало Casino siteleri film izle halkalı escort viagra fiyatları gaziantep escort escort beylikdüzü mecidiyeköy escort escort bayan istanbul escort capa escort avrupa yakası escort