./
 

รายข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2

2/2563
ชื่อ-นามสกุล สถานะ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลวิชาการ รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ3 มคอ5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ร้อยแก้ว อาจารย์ประจำ 0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1551103 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
  1554501 ภาษาอังกฤษในงานคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิมป์เฉลิม อาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง อาจารย์ประจำ 2012121 ภูมิปัญญาไทยเพื่อการออกแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ์ อาจารย์ประจำ 1552402 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  1553603 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน 1
  1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
  7311131 ภาษาไทยสำหรับธุรกิจการบิน
รองศาสตราจารย์ธญวรรณ ก๋าคำ อาจารย์ประจำ 1553201 การแปลเบื้องต้น
อาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์ อาจารย์ประจำ 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบทัศนศิลป์
  2003908 สัมมนาออกแบบทัศนศิลป์
  2004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบทัศนศิลป์
  2042104 การออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
อาจารย์จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1551105 กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษ
  1556351 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสายการบิน
  3222310 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ
อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1551601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
  1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร พนักงานมหาวิทยาลัย 0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
  2532107 ผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
  2534117 การดูงานและสัมมนาการจัดการชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม
อาจารย์ ดร.วีรชัย อำพรไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1552008 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง พนักงานมหาวิทยาลัย 1542203 การเขียนสารคดี
  1543201 การพูดและการฟังเพื่อสัมฤทธิผล
อาจารย์ ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1515101 การเมืองการปกครองไทย
  1554622 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2
  2552204 การปกครองท้องถิ่นไทย
  2553301 เตรียมฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2554204 หัวข้อเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย 1572502 การอ่านภาษาจีน 2
  1573602 การเขียนภาษาจีน 2
  1574210 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
อาจารย์จักรพันธ์ พรมฉลวย พนักงานมหาวิทยาลัย 0592001 ความจริงของชีวิต
  0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
  2530220 การจัดการทุนทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาจารย์อนุสรา ศรีวิระ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1542203 การเขียนสารคดี
  1542406 วรรณกรรมเอกของไทย
  1543408 เรื่องสั้นและนวนิยาย
  1544801 การเตรียมฝึกปฏิบัติการวิชาชีพภาษาไทย
  1544902 สัมมนาภาษาไทย
อาจารย์ชาดา บุนนาค พนักงานมหาวิทยาลัย 1571122 ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
  1571202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
  1572102 หลักภาษาจีน 2
  1572800 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน
  1572810 ความสัมพันธ์ไทย-จีน
อาจารย์กมลชนก ธรรมมิกะ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1543101 ภาษากับสังคม
  1544102 ภาษากับการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
  1544901 การวิจัยทางภาษาไทย
อาจารย์ปัณณธร สมสรวย พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2003809 เตรียมสหกิจศึกษาเพื่อการออกแบบ
  2004909 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์
  2004910 โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
  2033312 ถ่ายภาพสร้างสรรค์
  2033408 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์
  2033528 ภาพเคลื่อนไหว3 มิติ
  2033610 ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร์โฆษณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1550012 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์
  1550013 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
  3223311 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการส่วนหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริด เจริญราษฎร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1541206 ภาษาไทยธุรกิจ
  1543102 ภาษากับภูมิปัญญาไทย
  1544102 ภาษากับการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
  1544901 การวิจัยทางภาษาไทย
อาจารย์ศิริกุล บัวแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 2552101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
  2554201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
อาจารย์กฤติกา ชูผล พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1543101 ภาษากับสังคม
  1544103 การใช้ภาษาไทยในการนำเสนอ
อาจารย์กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1541203 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
  1542105 การสื่อสารด้วยภาษาในเอเซีย
  1544104 การใช้ภาษาในสื่อมวลชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา อินทฉิม พนักงานมหาวิทยาลัย 2551104 องค์การสาธารณะสมัยใหม่และการจัดการภาครัฐ
  2552204 การปกครองท้องถิ่นไทย
  2554204 หัวข้อเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์พัณณ์ภัสสร ภัทธภาสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบทัศนศิลป์
  2022128 เทคนิคสีน้ำ
  2022403 วาดเส้นสร้างสรรค์
  2022404 จิตรกรรม 1
อาจารย์อรนุช สมคะเน พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2003809 เตรียมสหกิจศึกษาเพื่อการออกแบบ
  2004910 โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
  2021131 ทัศนศิลป์เบื้องต้น
  2022403 วาดเส้นสร้างสรรค์
อาจารย์วิลดา ศรีทองกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1552008 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
  1552009 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
  3301105 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1
  3302104 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2
อาจารย์พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 2551202 การเป็นผู้ประกอบการกับการจัดการสาธารณะ
  2552203 ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับนักการจัดการภาครัฐ
  2552205 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
  2552401 นโยบายความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ
  2553202 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการโครงการสาธารณะ
  2553301 เตรียมฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2554203 การจัดการความขัดแย้งสำหรับนักจัดการภาครัฐ
อาจารย์สุรีย์พร สลับสี พนักงานมหาวิทยาลัย 1554622 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2
  2551202 การเป็นผู้ประกอบการกับการจัดการสาธารณะ
  2552203 ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับนักการจัดการภาครัฐ
  2552207 การเมืองการปกครองไทย
  2553202 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการโครงการสาธารณะ
  2554202 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ศิลป์ชัย ลีลิตธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
  2561103 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
  2562204 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
  2563111 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
  2563113 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
  2564524 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1553201 การแปลเบื้องต้น
  3301105 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1
อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1541402 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
  1542401 วรรณกรรมวิจารณ์
  1544906 วรรณกรรมไทยกับสังคมไทย
อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย 1401201 กฎหมายเบื้องต้น
  2562107 กฎหมายอาญา 2
  2563115 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
  2563509 ภาษาไทยสำหรับนักกฎหมาย
  2564516 การว่าความและศาลจำลอง
  2564524 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
อาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย 2003211 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอการออกแบบ
  2003212 ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบ
  2003809 เตรียมสหกิจศึกษาเพื่อการออกแบบ
  2004910 โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
  2004917 โครงการพิเศษการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล
  2033545 การออกแบบข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
  2033608 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
  2052405 นาฏศิลป์อาเซียน
  2053202 นาฏศิลป์ไทย 6
  2053702 นันทนาการทางนาฏศิลป์
  2054703 นาฏยสารนิพนธ์
  2064102 ดนตรีสำหรับพิธีกรรม
อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 2003811 เตรียมสหกิจศึกษาเพื่อการออกแบบดิจิทัล
  2004917 โครงการพิเศษการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล
  2032208 การเขียนภาพประกอบ
อาจารย์กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2551202 การเป็นผู้ประกอบการกับการจัดการสาธารณะ
  2552205 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
  2553202 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการโครงการสาธารณะ
  2554203 การจัดการความขัดแย้งสำหรับนักจัดการภาครัฐ
อาจารย์ชาคริต เกตุเรืองโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2003809 เตรียมสหกิจศึกษาเพื่อการออกแบบ
  2004910 โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
  2032617 การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารข้อมูล
  2033514 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
  2033608 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น พนักงานมหาวิทยาลัย 2552203 ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับนักการจัดการภาครัฐ
  2552207 การเมืองการปกครองไทย
  2554208 ประชาสังคมในประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ พนักงานมหาวิทยาลัย 2003811 เตรียมสหกิจศึกษาเพื่อการออกแบบดิจิทัล
  2004917 โครงการพิเศษการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล
  2012215 ประวัติศาสตร์ศิลปะดิจิทัล
  2021132 วาดเส้นเพื่อการออกแบบดิจิทัล
  2032529 สตอรี่บอร์ดเพื่องานภาพเคลื่อนไหว
  2033610 ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร์โฆษณา
อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 2002906 หลักการวิจัยเพื่อการออกแบบ
  2003809 เตรียมสหกิจศึกษาเพื่อการออกแบบ
  2004910 โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
  2031101 เขียนแบบพื้นฐาน
  2031205 พื้นฐานการออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2053206 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
  2054301 ละครสำหรับเด็ก
  2054302 การแสดงและการจัดการแสดง
  2054703 นาฏยสารนิพนธ์
อาจารย์นวพร ธานีวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1101101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  1542401 วรรณกรรมวิจารณ์
  1544104 การใช้ภาษาในสื่อมวลชน
  1544906 วรรณกรรมไทยกับสังคมไทย
อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2552204 การปกครองท้องถิ่นไทย
  2554202 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล พนักงานมหาวิทยาลัย 0592001 ความจริงของชีวิต
อาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1542406 วรรณกรรมเอกของไทย
  1544602 การจัดการฐานข้อมูลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
  1544902 สัมมนาภาษาไทย
อาจารย์สมเกียรติ เกียรติกำจายขจร พนักงานมหาวิทยาลัย 1571111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  1571112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  1571121 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  1571122 ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
  3201409 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  7311122 ภาษาไทยเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
อาจารย์องอาจ มากสิน พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบทัศนศิลป์
  2021131 ทัศนศิลป์เบื้องต้น
  2042106 การออกแบบเครื่องเรือน
  2042305 ศิลปะสาธารณะ
อาจารย์ ดร.พิมพ์วิภา บุรวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2052102 สุนทรียภาพนาฏศิลป์และการแสดง
  2052202 นาฏศิลป์ไทย 4
  2052405 นาฏศิลป์อาเซียน
  2054703 นาฏยสารนิพนธ์
  2064102 ดนตรีสำหรับพิธีกรรม
อาจารย์รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา พนักงานมหาวิทยาลัย 0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
  1552562 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
  2561102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
  2562203 กฎหมายลักษณะประกันภัย ตัวแทน และนายหน้า
อาจารย์วิรสา โรจน์วรพร พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2052401 บัลเล่ต์ 1
  2054302 การแสดงและการจัดการแสดง
  2054306 ละครตะวันตก
  2054703 นาฏยสารนิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัย 2562202 เอกเทศสัญญา 2
  2563110 กฎหมายลักษณะมรดก
  3402002 กฎหมายธุรกิจ
อาจารย์ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม พนักงานมหาวิทยาลัย 0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
  2562302 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
  2562303 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  2563116 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
  2563507 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
อาจารย์วัชรพล ยงวณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.สุนันทา เกตุเหล็ก พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์นพพร ระรินทร์ อาจารย์สัญญาจ้าง 0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
  0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
  2530207 บทบาทเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุกับการพัฒนา
  2530221 การบริหารจัดการโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน
อาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก อาจารย์สัญญาจ้าง 0592001 ความจริงของชีวิต
  0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
  0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
  2530219 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม
  2531106 การวางแผนยุทธศาสตร์และบริหารจัดการชุมชน
อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร อาจารย์สัญญาจ้าง 2003811 เตรียมสหกิจศึกษาเพื่อการออกแบบดิจิทัล
  2004910 โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
  2004917 โครงการพิเศษการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล
  2013315 การจัดการธุรกิจศิลปะดิจิทัล
  2032114 ภาพประกอบเพื่องานวรรณกรรม
  2032617 การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารข้อมูล
  2033514 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
  2034918 สัมมนาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล
อาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ อาจารย์สัญญาจ้าง 1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  1033105 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
  1101208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
  2532108 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน
อาจารย์WU ZHIBIN อาจารย์สัญญาจ้าง 0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
  1571112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  1571342 การฟัง-พูดภาษาจีน 2
  1573510 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
  1574212 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ
อาจารย์Zheng Min อาจารย์สัญญาจ้าง 0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
  1571112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  1572202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
  1572701 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
  1573202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
อาจารย์Manuele Mambelli อาจารย์สัญญาจ้าง 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1552402 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  1552601 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 1
อาจารย์พงศ์พินิจ พินิจดำ อาจารย์สัญญาจ้าง 2003121 การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
  2003809 เตรียมสหกิจศึกษาเพื่อการออกแบบ
  2004910 โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
  2031205 พื้นฐานการออกแบบนิเทศศิลป์
  2033408 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์
  2042106 การออกแบบเครื่องเรือน
  2042201 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจารย์วรางคณา กรเลิศวานิช อาจารย์สัญญาจ้าง 2002906 หลักการวิจัยเพื่อการออกแบบ
  2003212 ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบ
  2003809 เตรียมสหกิจศึกษาเพื่อการออกแบบ
  2003908 สัมมนาออกแบบทัศนศิลป์
  2004909 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์
  2004910 โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
  2031101 เขียนแบบพื้นฐาน
Mr.Justin Arms อาจารย์สัญญาจ้าง 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1551102 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
  1552603 การพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  7161204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  7163123 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการยุคใหม่
Ms.Nicola Booker อาจารย์สัญญาจ้าง
อาจารย์Tanner Perkins อาจารย์สัญญาจ้าง 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1552103 การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน
  7051103 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
  7051104 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
  7051105 กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษ
  7053606 การนำเสนอทางธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ คลังสมอง 0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1553401 ไทยคดีศึกษา
  7053503 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชุวานนท์ คลังสมอง 0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1552008 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน เชิญเพชร คลังสมอง 0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
  1571111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  1571112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  1573902 การแปลภาษาไทย-จีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา อุ่นสกุล อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ อาจารย์พิเศษ 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1550013 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
  1551102 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
  1552009 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
อาจารย์ปรียามาลย์ บุญมาก อาจารย์พิเศษ
อาจารย์บงกชรัตน์ ล้ำเลิศ อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสมาน ยอดแก้ว อาจารย์พิเศษ 1543309 วรรณกรรมนิราศของไทย
  1544320 สัมมนาวรรณกรรมไทย
อาจารย์สุธิดา แม้นมินทร์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์อภิชาติ คานนิม อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูริวรางกูร อาจารย์พิเศษ 1123104 ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ
  1203211 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
อาจารย์กมลา บรรทัดภัณฑ์ อาจารย์พิเศษ 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์จริยา รอดเนียม อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ชูชาติ พรหมพิมพ์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ อาจารย์พิเศษ 2033528 ภาพเคลื่อนไหว3 มิติ
อาจารย์ประพิมพ์พรรณ มีลักษณะ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พัชราพรรณ นาคพงษ์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิทักษ์ ลีนาลาด อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ยอดเรือน สุตะพรหม อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน อาจารย์พิเศษ
อาจารย์สวรส อำไพเอี่ยมตระกูล อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ ดร.ประชารัตน์ เผ่าบุญเกิด อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ อาจารย์พิเศษ 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1550013 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
  1551102 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
  1552009 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
อาจารย์ณัชธภาพิมพ์ ภัทรานุรักษ์กุล อาจารย์พิเศษ
อาจารย์จักรินทร์ โกเมศ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์หทัยชนก เงินดี อาจารย์พิเศษ
อาจารย์กิติมา แก้วนะรา อาจารย์พิเศษ 0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
  3402103 กฎหมายธุรกิจ
  3403107 การเป็นผู้ประกอบการ
  3411101 พฤติกรรมองค์การ
อาจารย์ฉัตรอรุณ ตันสุน อาจารย์พิเศษ
อาจารย์วาสนา เชยเชิงวิทย์ อาจารย์พิเศษ 0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
  2564540 กฎหมายสำหรับการจัดการชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม
  3402002 กฎหมายธุรกิจ
  3402103 กฎหมายธุรกิจ
  3404109 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3433307 แรงงานและพนักงานสัมพันธ์
  3453514 การจัดการนำเข้าและการส่งออก
อาจารย์ทัดจันทร์ เกตุสิงห์สร้อย อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ฉัตรกมล รอดประเสริฐ อาจารย์พิเศษ 1561112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
อาจารย์ปองพนธ์ สวนศรี อาจารย์พิเศษ 1561111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
ร้อยเอกอริย วิมุติสุนทร อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ไอริน โรจน์รักษ์ อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ณัฐติกาญจน์ วิฑิตวิริยกุล อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ฐิติกานต์ วงศ์วิทยเวทย์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์วลีรัตน์ ชวาลปัญญาวงศ์ อาจารย์พิเศษ 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์ฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค อาจารย์พิเศษ
Mr.Yang Qijie อาจารย์อาสาสมัคร
1xbet 1xbet bahisno 1 bahsegel slot oyna ecopayz bedava bahis deneme bonusu iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor superbahis mobilbahis

beylikdüzü escort izmir escort casino siteleri avcılar escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало Casino siteleri film izle halkalı escort viagra fiyatları gaziantep escort escort beylikdüzü mecidiyeköy escort escort bayan istanbul escort capa escort avrupa yakası escort