คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 

รายข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1/2563
ชื่อ-นามสกุล สถานะ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลวิชาการ รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ3 มคอ5
Mr.Yang Qijie อาจารย์อาสาสมัคร
อาจารย์นพพร ระรินทร์ อาจารย์สัญญาจ้าง 0592001 ความจริงของชีวิต
  0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
  2530208 การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยในชุมชน
  2530210 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
  2532109 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ
อาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก อาจารย์สัญญาจ้าง 0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
  0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
  2530208 การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยในชุมชน
  2533114 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการชุมชน
  2533116 วิทยากรกระบวนการกับการทำงานเป็นทีม
  2534804 การฝึกปฏิบัติงานทางการจัดการชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคม
อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร อาจารย์สัญญาจ้าง 2032113 การเขียนบทเพื่อการออกแบบดิจิทัล
  2032115 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบดิจิทัล
  2032527 วาดเส้นเคลื่อนไหว
  2033544 การออกแบบตัวอักษรเพื่องานดิจิทัล
  2033609 การออกแบบสื่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์พงศ์พินิจ พินิจดำ อาจารย์สัญญาจ้าง 2003124 ประวัติศาสตร์ออกแบบนวัตกรรมศิลป์
  2031102 หลักการทางศิลปะและการออกแบบ
  2032213 การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์
  2032402 หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น
  2033505 คอมพิวเตอร์ 3 มิติ
  2033609 การออกแบบสื่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์WU ZHIBIN อาจารย์สัญญาจ้าง 1571111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  1571132 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
  1571341 การฟัง-การพูดภาษาจีน 1
  1573301 การฟังข่าวภาษาจีน
  1574101 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1574611 การเขียนรายงานภาษาจีน
อาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ อาจารย์สัญญาจ้าง 0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
  1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  1101208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
  2532108 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน
อาจารย์Zheng Min อาจารย์สัญญาจ้าง 1572201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
  1572801 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
  1573201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
  1573214 การพัฒนาความสามารถในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)
  1574101 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์วรางคณา กรเลิศวานิช อาจารย์สัญญาจ้าง 2002218 การจัดการธุรกิจเชิงออกแบบทัศนศิลป์
  2003212 ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบ
  2021112 สุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์
  2031512 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ
  2033226 การสร้างตราสินค้าและการออกแบบอัตลักษณ์
  2043126 การออกแบบของที่ระลึก
อาจารย์Manuele Mambelli อาจารย์สัญญาจ้าง 1551101 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
  1552007 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
  7052402 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  7052601 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 1
อาจารย์จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1552602 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
  1553603 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน 1
  3233314 ภาษาอังกฤษธุรกิจการบิน
อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1551104 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
  1551602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร พนักงานมหาวิทยาลัย 0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
  2530203 การจัดการชุมชนกับกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนพหุวัฒนธรรม
  2532107 ผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
  2534804 การฝึกปฏิบัติงานทางการจัดการชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคม
อาจารย์ ดร.วีรชัย อำพรไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1550012 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์
  1550013 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
  1554904 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในภัตราคาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง พนักงานมหาวิทยาลัย 1541202 การเขียนทางวิชาการ
  1541204 การเขียน
อาจารย์ ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1553622 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
  1555622 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3
  2551201 ระบบบริหารราชการไทย
  2553302 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์จักรพันธ์ พรมฉลวย พนักงานมหาวิทยาลัย 0592001 ความจริงของชีวิต
  0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
  0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริด เจริญราษฎร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1023201 พัฒนาการของภาษาไทย
  1541206 ภาษาไทยธุรกิจ
  1543304 คติชนวิทยา
  1543404 คติชนและภูมิปัญญาไทย
อาจารย์กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1531103 โครงสร้างภาษาไทย
  1542204 การพูดในที่สาธารณะ
อาจารย์วิลดา ศรีทองกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1552008 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
  1552009 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
  3213309 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
อาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย 2003212 ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบ
  2033226 การสร้างตราสินค้าและการออกแบบอัตลักษณ์
  2033401 ประเด็นปัจจุบันทางการออกแบบ
  2033609 การออกแบบสื่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ชาคริต เกตุเรืองโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2032112 การเขียนเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
  2032213 การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์
  2033100 ตัวอักษรเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
  2033226 การสร้างตราสินค้าและการออกแบบอัตลักษณ์
  2033609 การออกแบบสื่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์องอาจ มากสิน พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2004902 การสร้างแฟ้มสะสมผลงานและการนำเสนอ
  2004913 โครงการพิเศษออกแบบทัศนศิลป์
  2021116 หลักการวาดเส้นพื้นฐาน
อาจารย์ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม พนักงานมหาวิทยาลัย 0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
  2561301 หลักกฎหมายมหาชน
  2562205 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท
  2563507 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
อาจารย์ศิลป์ชัย ลีลิตธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 2561101 หลักกฎหมายเอกชน
  2562105 กฎหมายลักษณะหนี้
  2562108 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง
  2563112 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
  2563505 กฎหมายภาษีอากร
  3301106 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1552007 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
  1553202 การแปลเพื่ออาชีพ 1
  1553603 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน 1
  3213308 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1
อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น พนักงานมหาวิทยาลัย 2530202 การจัดการเครือข่ายและประชาสังคม
  2551103 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทย
  2552201 การตลาดสำหรับภาครัฐ
  2553101 ปรัชญาการเมือง
  2553302 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ปัณณธร สมสรวย พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2011201 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
  2032402 หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น
  2033312 ถ่ายภาพสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1043501 วิธีการวิจัย
  1551303 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อาจารย์ศิริกุล บัวแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 2551103 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทย
  2552102 การคลังและงบประมาณ
  2553201 นวัตกรรมการจัดการและการจัดการคุณภาพสำหรับภาครัฐ
  2553302 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 2551101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
  2552202 การบัญชีและการจัดการการเงินเบื้องต้นสำหรับนักจัดการภาครัฐ
  2553302 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ชนิดา จันทร์งาม พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
  2052201 นาฏศิลป์ไทย 3
  2053204 หลักและวิธีการสอนนาฏศิลป์
  2053501 ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน
  2062101 ทฤษฎีและการร้องโน้ตดนตรีไทยและสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ พนักงานมหาวิทยาลัย 2003113 กระบวนการคิดเพื่อการออกแบบดิจิทัล
  2031102 หลักการทางศิลปะและการออกแบบ
  2031512 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ
  2033502 ภาพและเสียงเพื่อการออกแบบดิจิทัล
  2034808 การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล
อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
  2551105 นโยบายสาธารณะ
  2553302 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 2033100 ตัวอักษรเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2002906 หลักการวิจัยเพื่อการออกแบบ
  2011201 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
  2032112 การเขียนเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
  2034806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัย 2562104 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
  2562201 เอกเทศสัญญา 1
  2563109 กฎหมายลักษณะครอบครัว
อาจารย์อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย 1571101 สัทศาสตร์ภาษาจีน
  1572501 การอ่านภาษาจีน 1
  1573601 การเขียนภาษาจีน 1
  1574101 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1574211 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
อาจารย์อนุสรา ศรีวิระ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1542203 การเขียนสารคดี
  1542403 วรรณกรรมปัจจุบัน
  1543102 ภาษากับภูมิปัญญาไทย
อาจารย์ชาดา บุนนาค พนักงานมหาวิทยาลัย 1571121 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  1571201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
  1572101 หลักภาษาจีน 1
  1573901 การแปลภาษาจีน-ไทย
  1574101 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา อินทฉิม พนักงานมหาวิทยาลัย 1555622 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3
  2551105 นโยบายสาธารณะ
  2551201 ระบบบริหารราชการไทย
  2552201 การตลาดสำหรับภาครัฐ
  2553201 นวัตกรรมการจัดการและการจัดการคุณภาพสำหรับภาครัฐ
  2553302 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ณัฐพร เพ็ชรเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2053102 การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง
  2053205 นาฏยประดิษฐ์
  2054501 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล พนักงานมหาวิทยาลัย 0592001 ความจริงของชีวิต
  2533113 จริยธรรมสำหรับการจัดการชุมชนและผู้ประกอบการทางสังคม
อาจารย์รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา พนักงานมหาวิทยาลัย 1552561 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
  2561501 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  2564401 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คดีบุคคล และคดีอาญา
  2564402 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  3301106 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
  3402103 กฎหมายธุรกิจ
อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1541201 การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
  1543403 วรรณกรรมสังคมและการเมือง
  1543406 วรรณกรรมท้องถิ่น
อาจารย์กมลชนก ธรรมมิกะ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1533101 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
  1543101 ภาษากับสังคม
อาจารย์กฤติกา ชูผล พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
  1533101 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
  1541101 หลักภาษาไทย
อาจารย์พัณณ์ภัสสร ภัทธภาสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2004913 โครงการพิเศษออกแบบทัศนศิลป์
  2021112 สุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์
  2022313 การสร้างโมเดลต้นแบบ
อาจารย์อรนุช สมคะเน พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2011201 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
  2012213 ประวัติการออกแบบนิเทศศิลป์
  2021116 หลักการวาดเส้นพื้นฐาน
  2034806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์สุรีย์พร สลับสี พนักงานมหาวิทยาลัย 1553622 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
  2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
  2551201 ระบบบริหารราชการไทย
  2553101 ปรัชญาการเมือง
  2553203 สถิติสำหรับนักจัดการภาครัฐ
  2553302 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย 2562106 กฎหมายอาญา 1
  2563114 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
  2563508 นิติปรัชญา
  2564523 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
  2564605 กฎหมายเบื้องต้น
อาจารย์นวพร ธานีวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1101101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  1541206 ภาษาไทยธุรกิจ
  1542401 วรรณกรรมวิจารณ์
  1543403 วรรณกรรมสังคมและการเมือง
  1543406 วรรณกรรมท้องถิ่น
อาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1542403 วรรณกรรมปัจจุบัน
  1543401 วรรณกรรมนิราศ
อาจารย์กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2551101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
  2553203 สถิติสำหรับนักจัดการภาครัฐ
  2553302 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2564606 กฎหมายมหาชนสำหรับการจัดการภาครัฐ
อาจารย์สมเกียรติ เกียรติกำจายขจร พนักงานมหาวิทยาลัย 1571121 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  3201408 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  3203412 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบิน
  7311132 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.พิมพ์วิภา บุรวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2052101 โขน
  2053201 นาฏศิลป์ไทย 5
  2053302 วาทศิลป์การละครและการอ่านตีความบทละคร
  2062101 ทฤษฎีและการร้องโน้ตดนตรีไทยและสากล
อาจารย์วิรสา โรจน์วรพร พนักงานมหาวิทยาลัย 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2053203 นาฏศิลป์ปริทรรศน์
  2053204 หลักและวิธีการสอนนาฏศิลป์
  2053302 วาทศิลป์การละครและการอ่านตีความบทละคร
  2053402 โมเดิร์นดานซ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ คลังสมอง 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1552606 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน เชิญเพชร คลังสมอง 1571111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  1571112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  1571121 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  1573401 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ
  1574101 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชุวานนท์ คลังสมอง 0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1043501 วิธีการวิจัย
  1551303 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  7043501 วิธีการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา อุ่นสกุล อาจารย์ประจำ 0592001 ความจริงของชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ร้อยแก้ว อาจารย์ประจำ 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1552601 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 1
  1554511 ภาษาอังกฤษในงานอาหารและโภชนาการ
อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิมป์เฉลิม อาจารย์ประจำ 1553622 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
  2551201 ระบบบริหารราชการไทย
  2551203 การค้นคว้าและการเขียนงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2553302 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธญวรรณ ก๋าคำ อาจารย์ประจำ 1553605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ์ อาจารย์ประจำ 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  7311112 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
อาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์ อาจารย์ประจำ 0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
  2002218 การจัดการธุรกิจเชิงออกแบบทัศนศิลป์
  2003124 ประวัติศาสตร์ออกแบบนวัตกรรมศิลป์
  2004913 โครงการพิเศษออกแบบทัศนศิลป์
  2011203 ศิลปกรรมร่วมสมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง อาจารย์ประจำ 2012213 ประวัติการออกแบบนิเทศศิลป์
  2031102 หลักการทางศิลปะและการออกแบบ
  2032112 การเขียนเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
  2032213 การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์
อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ อาจารย์พิเศษ 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1552532 ภาษาอังกฤษสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม
  1552601 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 1
  3211204 มรดกและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3214102 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3243327 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดประกอบอาหาร
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ประพิมพ์พรรณ มีลักษณะ อาจารย์พิเศษ 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พัชราพรรณ นาคพงษ์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิทักษ์ ลีนาลาด อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ อาจารย์พิเศษ 1561112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
อาจารย์ยอดเรือน สุตะพรหม อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน อาจารย์พิเศษ
อาจารย์สวรส อำไพเอี่ยมตระกูล อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ ดร.ประชารัตน์ เผ่าบุญเกิด อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ อาจารย์พิเศษ 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1552532 ภาษาอังกฤษสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม
  1552601 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 1
  3211204 มรดกและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3214102 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3243327 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดประกอบอาหาร
อาจารย์สุธิดา แม้นมินทร์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์อภิชาติ คานนิม อาจารย์พิเศษ 1561112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสมาน ยอดแก้ว อาจารย์พิเศษ 1542108 การอ่านและการเขียนร้อยกรอง
  1544316 วรรณกรรมการแสดงสำหรับครู
อาจารย์บงกชรัตน์ ล้ำเลิศ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ณัชธภาพิมพ์ ภัทรานุรักษ์กุล อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ปรียามาลย์ บุญมาก อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูริวรางกูร อาจารย์พิเศษ 1121106 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครู
  1122103 วาทการภาษาอังกฤษ
  1123303 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
อาจารย์กมลา บรรทัดภัณฑ์ อาจารย์พิเศษ 0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
อาจารย์จริยา รอดเนียม อาจารย์พิเศษ
อาจารย์จักรินทร์ โกเมศ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ชูชาติ พรหมพิมพ์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์หทัยชนก เงินดี อาจารย์พิเศษ
นางสาวกรรณิการ์ แก้วงาม
นางสาวจิตติมา สรวยโภค
นายมานิตย์ กุศลคุ้ม
นางสาวสมสมร ทรัพย์แสงส่ง
นายอนุชา รวยดี
Mr.Yang Qijie
นางวันดี แสงขาว
นางสาวจุฬาภรณ์ สมรอบรู้
นางสาวณัชชา ห่ามผักแว่น
นางสาวอลิสา อรุณธนหิรัญ

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri https://www.newsofcd.com/ beylikdüzü escort bahçeşehir escort avcılar escort avcılar escort Kayaşehir escort ataköy escort escort bayan beylikdüzü escort https://www.newsofcd.com/melbet-mirror/ mamak escort dikmen escort escort izmir ankara escort escort ankara