คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 

รายข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์

2562
1/2563
ชื่อ-นามสกุล สถานะ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลวิชาการ รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ3 มคอ5 มคอ3 มคอ5
อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี พนักงานมหาวิทยาลัย 1023105 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
  1542305 การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก
อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง พนักงานมหาวิทยาลัย 2543503 สิ่งแวดล้อมศึกษา
  4032301 สัตววิทยา
  4052101 ธรณีวิทยาทั่วไป
อาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4052301 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
  4053101 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
  4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  1101101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  1101102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
อาจารย์ ดร.สุเทียม เครือวัลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1613102 เคมีสำหรับครู 2
  4022307 เคมีอินทรีย์ 1
อาจารย์เอกลักษณ์ กนกากร พนักงานมหาวิทยาลัย 1103605 คณิตศาสตร์ประกันภัย
  1103902 การสอนคณิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
  1104902 ทฤษฎีเกม
อาจารย์ ดร.ปรีชา ธนะวิบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1024107 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
  1543306 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คุ้มสุทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  1024824 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
  1024826 การทดลองสอน 2
  1101104 การพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1094211 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  1094212 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการศึกษา
  3413106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  3442442 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานธุรกิจ
  3443223 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  1033105 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
  1103702 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  1094206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา
  1103702 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 1024824 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
  1094302 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับระดับมัธยมศึกษา
  1625105 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ พนักงานมหาวิทยาลัย 1001101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  1092107 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  1094302 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับระดับมัธยมศึกษา
  1625106 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  1625107 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
อาจารย์นันท์สิรี บูรณศักดิ์สถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1024824 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
  1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
  1121103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
  1121104 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ
  1124903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
อาจารย์ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย 1093203 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
  1094211 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
อาจารย์วารุณี นาวัลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1001101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  1014105 การจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
  1073110 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
  1073112 สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ชยาภา ดารายน พนักงานมหาวิทยาลัย 1103303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
  1104405 การวิเคราะห์เชิงจริง 1
  1104504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
อาจารย์โชติรส สุทธิประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย 1073114 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
  1074120 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
  1074202 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร พนักงานมหาวิทยาลัย 1207102 อารยธรรมโลก
  1723301 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย
  2531401 สังคมวิทยาเบื้องต้น
อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย พนักงานมหาวิทยาลัย 1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  1054904 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  1203104 การจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา พนักงานมหาวิทยาลัย 1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว
  1101103 จิตวิทยาสำหรับครู
อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน พนักงานมหาวิทยาลัย 1123102 การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
  1123201 การแปลอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษเบื้องต้น
  1124203 การแปลชั้นสูง
  1124902 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
  1124903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
  1203105 การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1073113 การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  1074119 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
  1074121 การเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ พนักงานมหาวิทยาลัย 0592003 ทักษะชีวิต
  1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย 1515101 การเมืองการปกครองไทย
  1523201 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม
  1524101 ศาสนาเปรียบเทียบ
อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 4003901 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  4033401 พันธุศาสตร์
อาจารย์สุธิดา ชาญวารินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1102501 เรขาคณิตเบื้องต้น
  1623106 เรขาคณิตเบื้องต้น
อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย 1014104 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
  1072106 เพลงและกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
  1073201 นิทาน หุ่นและตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ ดร.ญาณีรัตน์ ช่วยโสม พนักงานมหาวิทยาลัย 1092108 การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  1092109 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
  1625106 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  1625107 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
อาจารย์อริสรา จุลกิจวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1024824 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
  1612102 ชีววิทยาสำหรับครู 2
อาจารย์ ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1101202 พีชคณิตระดับวิทยาลัย
  1103604 กำหนดการเชิงเส้น
  1104403 การวิเคราะห์เวคเตอร์
อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง พนักงานมหาวิทยาลัย 1014106 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
  1073111 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
  1103107 ทักษะและเทคนิคการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณนภา โพธิ์ผลิ พนักงานมหาวิทยาลัย 1093114 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  1094117 การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
อาจารย์ ดร.สุธาสินี แสงมุกดา พนักงานมหาวิทยาลัย 1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชนัญ เสริมศรี พนักงานมหาวิทยาลัย 0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
  1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  1094402 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
  1625105 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
อาจารย์ขนิษฐา แน่นอุดร พนักงานมหาวิทยาลัย 1024824 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
  1103101 ประวัติคณิตศาสตร์
  1104901 สัมมนาคณิตศาสตร์
  1623104 แคลคูลัส 2
อาจารย์น้ำอ้อย สุขเสนา พนักงานมหาวิทยาลัย 1024824 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
  1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
  1101102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
  1101104 การพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ พนักงานมหาวิทยาลัย 1023106 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
  1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
  1543303 วรรณกรรมวินิจ
อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1024102 การพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา
  1024824 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
  1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
  1514102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1123104 ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ
  1204106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สังข์พุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย 1001101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
  1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต พนักงานมหาวิทยาลัย 1101101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  1542203 การเขียนสารคดี
อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1722301 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
  1724301 เอเชียศึกษา
อาจารย์วาสิณี จิรสิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว
  1101103 จิตวิทยาสำหรับครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล คลังสมอง 1101102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
  1101104 การพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข คลังสมอง 1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
  1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  1044103 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  1101102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ คลังสมอง 1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
  1617102 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
  4013302 แม่เหล็กไฟฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร จำเนียร คลังสมอง 0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
  4081402 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.สมชาย หอมขำ (ร.น.) คลังสมอง 1093115 ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  1093116 ไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร อาจารย์ประจำ 1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา
  1044103 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  1124501 การทดสอบและวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล อาจารย์ประจำ 2504903 สัมมนาสังคมศึกษา
  2544506 การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชนบทและเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล อาจารย์ประจำ 0592003 ทักษะชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ อาจารย์ประจำ 1024824 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
  1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว
  1101103 จิตวิทยาสำหรับครู
อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร อาจารย์ประจำ 1033107 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร บาลศิริ อาจารย์ประจำ 1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา
  1044103 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
พันตำรวจเอกเชิดชัย รัตนเมธานนท์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์อนุชัย ถนอมสินรัตน์ อาจารย์พิเศษ 2543502 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และภาพถ่ายระยะไกล
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง อาจารย์พิเศษ
อาจารย์อะกีบ สะไหน อาจารย์พิเศษ 1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู
  1101101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา อาจารย์พิเศษ 1014102 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู
อาจารย์เกษม สุขสมบูรณ์ อาจารย์พิเศษ 0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
อาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ อาจารย์พิเศษ 1543302 วรรณกรรมสำคัญของไทย
อาจารย์กฤตยา สุขประเสริฐ อาจารย์พิเศษ 1101101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑา วรรณทอง อาจารย์พิเศษ
อาจารย์กำชัย จำเนียร อาจารย์พิเศษ 0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
อาจารย์จักรา นันทวิสุทธิ์ อาจารย์พิเศษ 0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
อาจารย์ต้องชนะ ชยากรโศภิต อาจารย์พิเศษ 0592003 ทักษะชีวิต
  0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ อาจารย์พิเศษ 1542106 การเขียนเชิงวิชาการ
  1543223 พัฒนาการของภาษาไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก สุขสุนัย อาจารย์พิเศษ 1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  1044103 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อาจารย์ ดร.นฤมล ปภัสสรานนท์ อาจารย์พิเศษ 1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  1024104 การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์
อาจารย์ทศพร วรรณทอง อาจารย์พิเศษ 1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ธนิต ทองธัญญะ อาจารย์พิเศษ 1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ อาจารย์พิเศษ 2543502 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และภาพถ่ายระยะไกล
อาจารย์ษรญา บุญสิน อาจารย์พิเศษ 1094210 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  1094402 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม อาจารย์พิเศษ 1543302 วรรณกรรมสำคัญของไทย
อาจารย์พลอยปภัส จิตรัตน์สรณ์ อาจารย์พิเศษ 1072107 กิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย
  1072202 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส ด้วงสุวรรณ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิรุณ รัชตะหิรัญ อาจารย์พิเศษ 1001101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
อาจารย์ปฐิมา บุญปก อาจารย์พิเศษ 1541103 คำและสำนวนไทยร่วมสมัย
  1541104 การอ่านและการเขียนร้อยแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย มุสิกทอง อาจารย์พิเศษ 0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
อาจารย์ภัทรพล คนอยู่ อาจารย์พิเศษ 1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  1101101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น บุญปก อาจารย์พิเศษ 1542107 ภาษาในเอเชียเพื่อการสื่อสาร
  1544108 สัมมนาภาษาไทย
อาจารย์วัชรินทร์ นุชนาคา อาจารย์พิเศษ 1072301 การส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร วัฒนกุล อาจารย์พิเศษ
นางสาวมลรดา บูรณ์เจริญ
นางสาวกรกมล สว่างจิตต์
นางสาวละมัย พันธุระ
นางธันยมัย ถาวรวิชัยพัชญ์
นางสาวดุษฎี พงษ์ทรัพย์
นายวรวัชร เพชรคง
นางสาววัชรี ลัภยบุญ
นายรณเกติ ชินตานนท์
นางสาวเมธปิยา พานทอง
นายชาญศิลป์ หอกกิ่ง

ankara escort ankara escort escort ankara istanbul escort eskişehir escort ankara escort adana escort http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri promosyon beylikdüzü escort bahçeşehir escort avcılar escort avcılar escort Kayaşehir escort ataköy escort bornova escort escort escort bayan