./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
รัชนัย ไข่แก้ว
โทรศัพท์
 
อีเมล์
rachanai.k@dru.ac.th
สาขา
สถิติประยุกต์
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554
ปริญญาโท คณิตศาสตร์ วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 585 คน