./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ปรีชา ธนะวิบูลย์
อีเมล์
preecha.t@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546
ปริญญาโท ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553
ปริญญาเอก ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
  รายการ URL
วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (วิจัยร่วม ; พัชรี ปิยภัณฑ์ และ ปรีชา ธนะวิบูลย์)
บทความ วัจนกรรมคำคมความรักในเครือข่ายสังคมออนไลน์
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 2348 คน