./
 
image
 
:: ข้อมูลพนักงาน
ชื่อ - สกุล
ปราณี แซ่เจ็ง
โทรศัพท์
-
อีเมล์
pranee.s@dru.ac.th
หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2550
ปริญญาโท วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557
  รายการ URL
วิจัย การศึกษาการรับรู้ความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 147 คน