./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ประชารัตน์ เผ่าบุญเกิด
โทรศัพท์
 
อีเมล์
pracharat.b@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 240 คน