./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
พรทิพย์ ธนรติกุล
โทรศัพท์
 
อีเมล์
porntip.t@dru.ac.th
สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2552
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556
  รายการ URL
บทความ ผลของการทดแทนแป้งสำลีด้วยแป้งแก่นตะวันต่อคุณภาพทางกายภาพของขนมปัง
วิจัย การพัฒนาเยลลี่ถั่วเหลืองเพาะงอกสำหรับผู้สูงอายุ
รายการฝึกอบรม
โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลวิทยากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับรองผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 719 คน