พรทิพย์ ธนรติกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
พรทิพย์ ธนรติกุล
โทรศัพท์
 
อีเมล์
porntip.t@dru.ac.th
สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2552
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556
  รายการ URL
วิจัย การพัฒนาเยลลี่ถั่วเหลืองเพาะงอกสำหรับผู้สูงอายุ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 185 คน