พรทิพย์ สุขสองห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
พรทิพย์ สุขสองห้อง
โทรศัพท์
 
อีเมล์
porntip.s@dru.ac.th
สาขา
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท คหกรรมศาสตรศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (วข.พระนครใต้) 2549
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 55 คน