./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม
อีเมล์
pimchaya.f@dru.ac.th
สาขา
นิเทศศาสตร์
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี สาขาวิทยุกระจายเสียงเเละวิทยุโทรทัศน์ วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548
ปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์เเละนวัตกรรมการจัดการ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2563
  รายการ URL
บทความ โทรทัศน์เเบบปฏิสัมพันธ์ นวัตกรรมสำหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
วิจัย รูปแบบการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณ๊ศึกษาพื้นที่ชุมชนเเขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รายการฝึกอบรม
การพัฒนานักวิจัยครั้งที่ 1
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
การประชุมวิชาการครั้งที่ 3
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่3
กานำเสนองานวิชาการ university of London
การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารเเละประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
การนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสายมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ครั้งที่12
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสารครั้งที่1
ข้อมูลวิทยากร
การประชุมกลุ่มศึกษาครั้งที่ 3/2561
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 937 คน