./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ภูเชษฐ์ เผดิมปราชญ์
อีเมล์
phuchet.p@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 17 คน